Chế độ thai sản khi vợ sinh con

Câu hỏi:

Cho em hỏi.. Em hiện tại không đi làm.. Nhưng ck e có đi làm cty và có bảo
hiểm.. Vậy khi e sanh thì ck e có được hưởng gì không ạk

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới: https://luatnqh.vn/

Trả lời:

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật
Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong
các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt
sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng
bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh
con hoặc nhận nuôi con nuôi.”
Như vậy nếu như chị không tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên
trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì chồng chị là lao động nam
đang đóng bảo hiểm xã hội khi có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.
Về thời gian hưởng chế độ khi sinh con đối với lao động nam được quy định
tại khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
“2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc
hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần
tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên
thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày
làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính
trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”
Như vậy, về thời gian lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội được nghỉ

việc khi vợ sinh con trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh
con là 5 ngày làm việc. Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32
tuần tuổi thì lao động nam sẽ được nghỉ 07 ngày làm việc. Trường hợp vợ
sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ mỗi con
được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.
Đối với trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14
ngày làm việc.
Căn cứ Điểm a, b Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:
“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33,
34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như
sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng
bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức
hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5
và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của
các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2
Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng
chia cho 24 ngày;“
Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản của lao động nam tham gia bảo hiểm xã
hội khi vợ sinh con bằng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
của 06 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản chia cho 24 ngày nhân với số ngày
nghỉ hưởng chế độ thai sản.
Về trợ cấp một lần khi vợ sinh con, căn cứ theo Điều 9 Thông tư 59/2015-
NĐ/CP thì:

“Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như
sau:
a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng
bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh
con;”
Như vậy, nếu chồng chị đóng đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội trở lên trong thời
gian 12 tháng trước khi sinh con thì chồng chị còn được hưởng thêm trợ cấp
một lần khi chị sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho
mỗi con theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; tương
đương 2.780.000 đồng (lương cơ sở hiện tại là 1.390.000 đồng/tháng).

Mọi thắc mắc, cần tư vấn về luật hãy liên hệ với tổng đài tư vấn để được hỗ trợ miễn phí.

Loading Facebook Comments ...